پاریس

نتایج: 197 عنوان - براساس جستجوی واژه «پاریس» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نگاهی به روابط ایران و فرانسه در طول تاریخ نشان می دهد که پاریس همواره ایران را به عنوان یک کارت برای معامله با سایر طرف های مذاکراتی خود نشان داده است. به گزار