وزیر بهداشت

نتایج: 7387 عنوان - براساس جستجوی واژه «وزیر بهداشت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

var s1 = new SWFObject( /media/player/flvplayer.swf , single , 400 , 300 , 7 );s1.addParam( allowfullscreen , true );s1.addVariable( file , /files/fa/news/1396