# هشتگ » موزیک

17 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ-مجید سلیمانی ساسانی* بی وجه نیست بگوییم که جهان موسیقی نیز به واسطه رسانه های اجتماعی، با تحول روبرو شده است. امری که پیش از آن نیز با