مقام معظم رهبری

نتایج: 1930 عنوان - براساس جستجوی واژه «مقام معظم رهبری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس قوه قضاییه گفت: در یک مورد با سلاح سرقت کردند و حکم صادر شد؛ آنوقت چه بازی درآوردند که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه عفو کرده اند؛ در حالی که نه مقام م