# هشتگ » لیگ اروپا

1073 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

«تمام توان آمریکا اثر گذاری بر ۲۰ الی ۲۳ درصد از اقتصاد در دنیاست. با این حال وقتی بازی بین عدد و رقمی می شود، ما هم می توانیم تا ۸۰ درصد مشکلات ناشی از عدم تع