شوک الکتریکی

نتایج: 194 عنوان - براساس جستجوی واژه «شوک الکتریکی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بیگی از فشار دولت مردان بر نمایندگان مجلس جهت تصویب FATF خبر داد و این اقدام را در راستای شوک الکتریکی و تنفس مصنوعی به بیمارنگون بخت برجام دانست. به گزارش شبکه