# هشتگ » سیگار

50 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یافته های محققان حاکی از آن است که تاثیر دود سیگار بر پدر موجب نقص ای شناختی در کودکان آن ها می شود. اتاق خبر 24: محققان عنوان می کنند قرارگیری پدر در معرض نیک