# هشتگ » زبان فارسی

603 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محمدجواد اعتمادی، مولوی پژوه و مدرس زبان و ادبیات فارسی: سنایی هم در حدیقه و هم در غزل هایش به عشق الهی و الهیات عشق پرداخته است. البته این مضامین در آثار شاعرا