# هشتگ » حکومت

96 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حکومت وحدت ملی در افغانستان به دلیل فشار های بین المللی و اعاده اقتدار حکومت، ناگزیر است که انتخابات پارلمانی را برگزار کند. برگزاری این انتخابات موجب آمادگی جن