جهانگیری

نتایج: 272 عنوان - براساس جستجوی واژه «جهانگیری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اسحاق جهانگیری: من راجع به دوره بد کشور خیلی صحبت کرده ام، از مقطعی کسانی به من توصیه به سکوت کردند و من هم گفتم چشم، ولی الان سر تا ذیل حکومت را به بحث گرفته