# هشتگ » تصاویر جدیدی

2007 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

انتقاد از اوضاع کشور امر جدیدی نیست، اما نه به گونه ای که یک مسأله فنی و داخلی را به یک موضوع جنجالی سیاسی برای سوءاستفاده بیگانگان تبدیل کند. به گزارش عصر امرو