ادبیات بومی

نتایج: 350 عنوان - براساس جستجوی واژه «ادبیات بومی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ترجمه آثار آله خو کارپانتیه راه رفتن روی لبه تیغ است، چراکه باید در پس پشت برگرداندن رمان به زبان فارسی، فرهنگ های بومی ادبیات اقلیمی را، که قصد حراست از زبان پ