اتحادیه اروپا

نتایج: 1510 عنوان - براساس جستجوی واژه «اتحادیه اروپا» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش بامداد چهارشنبه ایرنا ، کنایسل در این دیدار بر ضرورت گفت و گوهای مستقیم لندن با کشورهای عضو اتحادیه در مورد شرایط بعد از خروج انگلستان از اتحادیه تاکی