# هشتگ » آسیب اجتماعی

2529 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکیدبراینکه باید شیوه ارائه نذورات تغییر پیدا کند از مردم خواست تا با استفاده از مهارتی که دارند در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر