خرید سکه کلکسیونی

فیلم نیوز دیلی

فیلمبردارى “مغزهاى کوچک زنگ زده” جدیدترین ساخته سینمایى هومن سیدى که از اواخر فروردین ماه آغاز شده، این روزها در احمد آباد مستوفى پیگیرى مى شود و تاکنون بازیگران اصلى فیلم از جمله نوید محمدزاده،فرید سجادى حسینى… و ف