خرید سکه کلکسیونی

اخبار کاریاب - صفحه 1

عالمان بی عمل؛ آفتی که بازار کار ایران به آن مبتلا است عالمان بی عمل؛ آفتی که بازار کار ایران به آن مبتلا استدر طی سالیان اخیر به یقین به مراتب از رسانه های مختلف در رابطه با آمار بیکاری در ایران شنیده اید و کسی چه می داند، شاید هر از گاهی شرایط حاکم و مس