خرید سکه کلکسیونی

اخبار نماینده - صفحه 1

تردیدی ندارم که دوستان تشکیل‌دهندۀ فراکسیون‌های قومی قطعاً دلسوز مردم و نظام هستند؛ فلسفۀ اصلی تشکیل این فراکسیون نیز اختلاف قومیتی نبوده و نخواهد بود، اما با توجه