کتاب سکه های ماشینی قاجار

سینما پرس

سینماپرس: تصویربرداری مجموعه «عاشقانه» همچنان در تهران در حال پیگیری است.