خرید سکه کلکسیونی

اخبار راهکار - صفحه 1

قراردادهای جدید نفتی کشور را به دوران قرارداد دارسی بازمی‌گرداند و بر اساس متن این قراردادها، قدرت حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز برای مدت 25 تا 32 سال به خارجی‌ها واگذار خواهد شد. ایرادات اساسی قراردادهای IPC آنقدر اساسی بوده است که رهبر معظم انقلاب در دی