خرید سکه کلکسیونی

اخبار راهکار - صفحه 1

انتقاد کلمه ای از این دست است که کمتر موقعی به شکلی مفید و بجا مورد استفاده قرار می گیرد و شخص انتقاد کننده بیش از آنکه به دنبال اصلاح امور باشد، مسیری را دنبال میکند که منافع شخصی و گروهی خود را در آن بیابد و زمانی که به هدف خود رسید و یا اینکه در جایگاه