خرید کتاب سکه طلا

اخبار راهکار - صفحه 1

دکتر احمدی نژاد نه تنها با کاندیداتوری مهندس بقایی مخالفتی نداشته بلکه در روز انتخابات و بر سر صندوق رای در بین همه کاندیداها، حتما به معاون سابق و لاحق خود یعنی مهندس بقایی رای می دهند و این همان مفهوم "رضایت انتخاباتی استبه گزارش راهکارنیوز، دکتر عبدال