جشنواره نوروزی

اخبار راهکار - صفحه 1

لاَیَرْجُوَّنَ أحَدٌ مِنْکُمْ إلاّ رَبَّهُ یعنی به غیر خدا امید نداشته باشید، اگر چنین رفتار کنیم با اندک شکستی مأیوس نمی شویم. یأس و ناامیدی در زندگی بسیاری از مردم به جهت ضعف ایمان و عدم توجّه به خداست.گروه صفحات مجازی راهکارنیوز/سعید علی بیگی: سال 84