خرید کتاب سکه طلا

ایرنا

سلیم الجبوری ضمن تمجید از روابط پارلمانی و نیز هماهنگی های دو کشور در نشست های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی ، ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با تمامی جریان های سیاسی، مذهبی و ق