خرید سکه کلکسیونی

اخبار فرهنگ امروز - صفحه 1

ما از روند تماس خودم با شکسپیر بگویم، من در زبان فارسی برخورد اولم در ترجمه کلمه به کلمه «رویای شب نیمه تابستان» بود که مسعود فرزاد کرده بود. فرهنگ امروز/ ابراهیم گلستان: چهارصد سال پیش شکسپیر برجسته‌ترین شاعر و گوینده در زبان انگل