جشنواره نوروزی

اخبار فرهنگ امروز - صفحه 1

فرهنگ امروز: فایل زیر سخنرانی حسن فتح زاده در سلسله جلسات «فلسفه چیست؟» است که به همت انجمن علمی سال ۹۳-۹۵ دانشگاه شهید بهشتی در ۲۲ آذر ماه ۱۳۹