خرید کتاب سکه طلا

فرهنگ امروز

نقطه عزیمت بحث خود را بر جمله تاریخی سیمون دوبوار از بخش «کودکی» کتاب «جنس دوم» قرار می‌دهم که می‌گوید «ما زن به دنیا نمی‌آییم بلکه زن می‌شویم». با توجه به اینکه دوبوار جزو نحله‌ای از فلسفه است که اگزیستانسیالیست هستند و به تقدم وجود بر ماهیت اعتقاد دارند