جشنواره نوروزی

اخبار ایستنا - صفحه 1

پورشه برای درآمدزایی کافی به منظور جبران کاهش فروش خودرو در سالهای آتی، صدها میلیون یورو در خدمات دیجیتالی سرمایه گذاری خواهد کرد. لوتس مشکه، مدیرمالی پورشه گفت: با تقاضای رو به رشدی که برای اشتراک گذاری خودرو و تاکسی آنلاین وجود دارد، ظرف هفت تا