خرید کتاب سکه طلا

اخبار بهار نیوز - صفحه 1

اکبر حاج علیپور حاکمیت قانون از اصلی ترین ارزش های دموکراسی محسوب می شود و مهمترین ضامن تامین آزادیهای مشروع افراد در جامعه است؛ به عبارتی در جامعه ای که قانون حکمرانی می کند آزادی هم وجود دارد؛ چرا که رفتارهای حکومت وقوای آن را ضابطه مند، مشخص، مشروط