خرید کتاب سکه طلا

اخبار ایران خبر - صفحه 1

برای نخستین بار همکاران شاغل در مجموعه مامایی اداره کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در ترکیب هیات مدیره جمعیت مامایی کشور قرار گرفتند. به گزارش ایران خبر، مجمع عمومی فوق العاده و انتخابات هیات مدیره جمعیت در تاریخ ١٣/٩/٩٥