کتاب سکه های ماشینی قاجار

یک پزشک

تصور کنید که در یخچال را باز کنید و ببینید دو قلم جنس را یادتان رفته تهیه کنید، به جای ناراحتی گوشی موبایل خود را در دست می‌گیرید و این دو قلم جنس را سفارش می‌دهید، چند دقیقه بعد جنس دم در خانه به شما تحویل داده می‌شود، البته نه به