کتاب سکه های ماشینی قاجار

گویا آی تی

به تازگی تخقیقات جدیدی بر روی عوامل گوناگون شکل گیری جهان انجام شده است که نتایج شگفت انگیزی در بر داشته است؛ در ادامه به بررسی نتایج این تحقیقات می پردازیم. 3 کوارکLHCبخش تاریک فیزیکپنج ذرهچگونگی شکل گیری جهانسرعت نورعدد کوا