کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار عرش نیوز - صفحه 1

به گزارش عرش نیوز، کاربران فضای مجازی در واکنش به طرح فراکسیون امید برای دستگیری منتقدان و سوال کنندگان، این طرح را سرپوشی بر ناکارآمدی دولت یازدهم در روزها و ماه های منتهی به انتخابات خوانده و تعارض این گونه طرح ها را