خرید سکه کلکسیونی

اخبار اتاق خبر - صفحه 1

کارشناس روانشناسی صنعتی و سازمانی گفت: کنترل خشم یک مهارت است. اتاق خبر 24: رویا عبدی نژاد اظهارکرد: خشم نوعی سیستم دفاعی و واکنش طبیعی بدن در شرایط خاص است. حس خشم از پنج میلیون سال پیش در اجداد بشری وجود داشته و به صورت پیام