خرید سکه کلکسیونی

اخبار شعار سال - صفحه 1

رییس سازمان اوقاف و امور خیریه از کم توجهی برخی دستگاه های شهری به اجرای امینانه نیت واقف انتقاد کرد و گفت: به راحتی تغییر کاربری هایی انجام می شود که با روح وقف مخالف است درحالی که می توان به گونه ای عمل کرد که ضمن برآوردن نیت واقف بهره های دیگر از آنها