جشنواره نوروزی

اخبار تهران نیوز - صفحه 1

یگان ۸۲۰۰ مراکز شنود زیادی در فلسطین دارد؛ شنود دستگاه‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های یگان است. به گزارش تهران نیوز ،مرکز مطالعاتی اطلس متخصص در زمین