کتاب سکه های ماشینی قاجار

روزنامه شهروند

محمدرضا توپچی پیشکسوت کشتی پدیده کشتی گیرسالاری مشکلی نیست که فقط به سعید عبدولی یا چند کشتی گیر دیگر محدود شود. تا جایی که من به خاطر دارم در کشتی ایران همیشه چنین پدیده ای وجود د