کتاب سکه های ماشینی قاجار

شعار سال

طی سالهای گذشته شاهد مسدود شدن بسیاری از شبکه های اجتماعی در کشور بوده ایم. به محض آنکه شبکه اجتماعی در کشور طرفداران زیادی جذب کرد سخن از مسدود شدن آن به میان کشیده شد و دراین میان بودند شبکه هایی که با همین حاشیه ها در نهایت مسدود شدند. شعارسال: اما در