خرید سکه کلکسیونی

اخبار کمال مهر - صفحه 1

قمر “میماس” یکی از قمرهای سیاره زحل است و به ستاره مرگ معروف است به گزارش «کمال مهر»؛ کاوشگر فضائی “کاسینی” عکس هایی واضح از قمر”میماس” یکی از قمرهای سیاره زحل گرفته است.