کتاب سکه های ماشینی قاجار

سینما سینما

حمید گودرزی در صفحه اینستاگرامش عکس تازه ای منتشر کرد. به گزارش سینماسینما، گودرزی در توضیح این عکس نوشت: بعد از مدتها همکلاسی قدیمیم رو دیدم روحم تازه شد