خرید سکه کلکسیونی

اخبار سینما سینما - صفحه 1

خدایار قاقانى بیش از فیلم ساز بودن، روزنامه نگارى است که با تمام جوانى اش، سال ها درباره هنر نوشته است. از نقد و گفت وگوى فیلم تا پژوهش جدى در حوزه موسیقى. «خونه»، نخستین فیلم مستند اوست. سینماسینما، زهرا مشتاق: فی