جشنواره نوروزی

اخبار وکیل ملت - صفحه 1

وکیل ملت: فاصله کم بازی با قطر و البته رویکرد متفاوت نسبت به بازی گذشته در کنار مصدومیت جزئی جهانبخش اتفاقاتی است که می تواند ترکیب تیم ملی را تغییر دهد.