خرید کتاب سکه طلا

اخبار آوا پرس - صفحه 1

وقتی در کابل می خواهید از موتر شخصی استفاده کنید اولین سئوالی که به ذهنتان می رسد این است، زمانی که به مقصد رسیدید کجا باید پارک کنید؟ ترافیک در آنجا چگونه خواهد بود؟شاید بار ها ناخود آگاه موترتان را کنار جاده ای پارک کرده و برای رس