کتاب سکه های ماشینی قاجار

تدبیر

کشوری که اردوغان در آن حکم می‌راند به شدت از هم گسسته است و رفراندوم تنها این انشقاق را عمیق‌تر کرده است، تنها نیمی از جامعه از اردوغان حمایت کرده است، کسانی که وی را به عنوان رهبر فرقه خود می‌شناسد. هیچ چیز نمی تواند آن ها را عقب براند، نه باران،