جشنواره نوروزی

اخبار جماران - صفحه 1

موقع نماز علی روی کول آقا می رفت و مدتها می ماند و همین باعث شد که سید احمد چند روزی به نماز جماعت خانوادگی نیاید. جی پلاس ـ منصوره جاسبی: با به دنیا آمدن علی، سید احمد و بانو ر