جشنواره نوروزی

اخبار نی نی بان - صفحه 1

سوال:سلام برای درمان قارچ واژن کرم کلوتریمازول و تریامسینولون ان ان تجویز کرده اند این که کلوتریمازول برای قارچ است را مطمین ام ؛اما کرم دومی برای چه است و چه کاربردی دارد؟ من می خواهم تریامسینولون ان ان را مصرف نکنم اگر مصرف نکنم مشکلی که به وجود نم