جشنواره نوروزی

اخبار اتاق اصناف - صفحه 1

روزهای پایان سال است و شاید بتوان گفت که بازار و اتاق اصناف ایران بیش از هر نهاد دیگر مشغله کاری دارد. چراکه بازار یکی از اصلی‌ترین نهادهای تامین‌کننده نیازهای کشور است. همین اهمیت بازار ما را برآن داشت تا با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، به گفت‌وگو ب