کتاب سکه های ماشینی قاجار

تابناک باتو

واژگونی کامیون بر اثر طوفان در جاده ی سیاهپوش لوشان در محدوده بزاوغلان.