کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تابناک باتو - صفحه 1

کادر درمان یک بیمارستان خطای خود را با چاشنی اهانت به خورد خانواده بیمار دادند؛ اما وزیر بهداشت همراه با پیگیری خبرتگار ما، خود وارد میدان شد و از عزل مقامات مسئول در این رابطه خبر داد. نوزادی به‌خاطر مشکلات تنفسی در بخش NICU بیمارستان‌ امام