جشنواره نوروزی

اخبار افکارنيوز - صفحه 1

آبشارآتش، یک آبشار معمولی است که هنگام غروب آفتاب با تابش خورشید مثل آبشاری از گدازه‌های آتش‌فشانی، روشن می‌شود. به گزار