جشنواره نوروزی

اخبار شرق - صفحه 1

روزنامه نگاری حرفه ای - چه چاپی، چه آنلاین، چه رادیویی و چه تلویزیونی - بیش از هر وقت دیگری تحت فشار است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به آن احساس می شود. این روزها آدم ها در هر یک از جنبه های زندگی خود با انواع و اقسام پیام ها روبه رو هستند و آن قدری وقت ن