جشنواره نوروزی

اخبار شیعه نیوز - صفحه 1

روزنامه روسی «ایزوستیا» از حضور مترجمین و نویسندگان روسی در سازمان تروریستی داعش خبر داد. به گزارش «شیعه نیوز»، روزنامه روسی «ایزوستیا» در سایت رسمی خود از حضور نویسندگان روس در سازمان تروریستی داعش برای ترجمه متونی به زبان روسی خبر داد. داعش همچنین ب