کتاب سکه های ماشینی قاجار

تعامل

خیریه همت نوشت: این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.پدر ایشان دارای سه فرزند است که شغلش کارگر ساختمانی در حال حاضر بیکار است.مستاجر خانه ای کوچک در اطراف تهران هستند و مدت یک سال است که فرزند دختر خود را شوهر داده است.نکته مهم در خصوص این خا