خرید کتاب سکه طلا

آی تی آنالیز

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه طراحی سامانه الکترونیکی ثبت قراردادها در مراحل نهایی قرار دارد، گفت: تمام قراردادهای کار باید در این سامانه ثبت شوند. احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، نظارت بر بازر