خرید کتاب سکه طلا

سیناپرس

نخستین ثبت حضور پورپویز بی‌باله در پارک ملی دیر- نخیلو دلفین‌های گوژپشت در آبهای بوشهر سیناپرس: از اسفندماه سال ۱۳۹۲ پروژه حفاظتی بلندمدتی تحت عنوان «بررسی پراکنش و حفاظت از جمعیت دلفین‌های گوژپشت در پارک ملی دری