خرید کتاب سکه طلا

اخبار سیناپرس - صفحه 1

توسط محققان کشور صورت گرفت؛ ارائه روشی نوین در توسعه ساختارهای گرافنی سیناپرس: محققان دانشگاه علم و صنعت موفق به ارایه رویکرد نوینی در توسعه ساختارهای منظم و کریستالین گرافنی در مواد کربنی متخلخل شدند.  محققان دا