جشنواره نوروزی

اخبار سیناپرس - صفحه 1

توسط تیمی مشترک از پژوهشگران بریتانیائی صورت گرفت بازسازی چهره انسان 700 ساله سیناپرس: پژوهشگران با تجزیه و تحلیل داده های باقی مانده از یک اسکلت 700 ساله در انگلستان، موفق به بازسازی چهره و صورت وی شده اند. این مر