جشنواره نوروزی

اخبار شبستان - صفحه 1

خبرگزاری شبستان در اصفهان، سال نو را فرصتی برای تجدید قوا و روحیه و برداشتن گام های بلندتر برای ارتقای برنامه های فرهنگی و دینی دانست و گفت: امسال برای دومین سال متوالی