جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 1

رامیان با تاریخی کهن سرزمینی محصور در میان کوههای البرز شرقی با چشمه ساران، آبشارها وجویبارهای متعدد و دارای جنگل ها و چشم اندازهای زیبای طبیعی است. به گزارش به نقل از گل رامیان، این سرزمین در طول تاریخ توجه بسیاری از امرای فارس، ترک، مغول و عرب را به